Παρά την κακή οικονομική συγκυρία των τελευταίων τριών χρόνων, η Εταιρεία λόγω της σωστής διαχείρισης και οργανωμένης δομής της, συνεχίζει να είναι ανάμεσα στις πιο σταθερές και εύρωστες εταιρείες του Κλάδου.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας τα τελευταία δέκα (10) έτη, παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα:

Η εμπορική  αξία των παγίων της Εταιρείας αποτιμάται (31/12/2012) σε 10.500.000 €, εκ’ των οποίων 3.500.000 Ευρώ σε ακίνητα και 7.000.000 € σε μηχανολογικό εξοπλισμό.

 

© 2010 ΑΚΜΗ Α.Τ.Ε. All rights reserved.            Powered by Softways S.A.